0086-571 88220653- hzpt@hzpt.com
Eitemau 0
Dewiswch Tudalen

Cyplyddion

Mae'r cyplydd yn gydran ffisegol sy'n ymuno â dwy siafft er mwyn trosglwyddo egni o un ochr i'r siafft i'r ochr yrru, tra hefyd yn amsugno'r gwall wrth osod neu gamlinio rhwng y siafftiau.

Mathau o Gyplyddion

Mae cyplyddion yn ddyfeisiadau mecanyddol sy'n cysylltu dwy siafft i drosglwyddo pŵer o un i'r llall. Gallant fod naill ai'n hollt neu'n solet o ran dyluniad. Mae cyplyddion mecanyddol llewys hollt yn cael eu disodli'n hawdd oherwydd gellir tynnu'r llawes a'i disodli. Mae cyplyddion llawes solet yn llawer cryfach na chyplyddion mecanyddol llewys hollt ac fel arfer yn dod gyda chyplyddion bylchwr. Gall y ddau fath o gyplyddion drosglwyddo trorym bron yn ddiddiwedd a marchnerth.

Cyplu Tsieina

Mae gwahanol fathau o gyplyddion ar gael i ddiwallu amrywiaeth o anghenion. Mae'r rhain yn cynnwys y rhai sy'n anhyblyg, yn hyblyg, neu wedi'u selio'n hermetig. Yn dibynnu ar y cais, gall rhai mathau o gyplyddion wrthsefyll mudiant echelinol, camlinio onglog, a gwrthbwyso cyfochrog. Mae rhai mathau o gyplyddion ar gael mewn alwminiwm neu ddur di-staen.

Mae'r cyplyddion hyn yn hanfodol ar gyfer systemau trawsyrru pŵer. Maent yn cysylltu dwy siafft fel y gellir trosglwyddo torque a phŵer o un i'r llall. Maent wedi'u cynllunio i drin gwahanol amodau ac amgylcheddau, a gellir eu tynnu a'u gwasanaethu os oes angen. Yn dibynnu ar y cais, gallant gyfuno sawl nodwedd.

Fel un o gynhyrchwyr cyplydd Tsieina aeddfed, gall HZPT ddarparu gwahanol fathau o gyplyddion mecanyddol yn ogystal â chyplyddion diwydiannol am y prisiau gorau! Gwiriwch isod a chael mwy o wybodaeth.

Beth yw Cyplyddion?

Dyfais fecanyddol yw cyplydd sy'n uno dwy siafft gylchdroi gyda'i gilydd ar eu pennau. Fe'i defnyddir ar gyfer trosglwyddo pŵer ac mae'n caniatáu ar gyfer rhywfaint o symudiad terfynol a chamlinio. Mae'r ddyfais hon yn hanfodol ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau, gan gynnwys adeiladu ac offer peiriant.

Gall cyplu fod yn broses gymhleth. Mae yna lawer o newidynnau sy'n pennu cryfder y cysylltiad rhwng dau wrthrych. Rhai o'r mathau mwyaf cyffredin yw cyplu rhydd a chyplu tynn. Fodd bynnag, mae mathau eraill o gyplu, gan gynnwys cyplu hybrid. Mae cyplu nad yw'n Barhaol yn defnyddio ffactorau sy'n seiliedig ar leoliad ac amser. Mae hefyd yn arddangos ymddygiad unigryw.

Er bod cyplu yn hanfodol ar gyfer perfformiad system, mae ganddo hefyd ei set ei hun o risgiau. Mae systemau sydd wedi'u cyplysu'n dynn yn anoddach i'w cynnal a'u haddasu. Ar ben hynny, bydd newidiadau mewn un gydran yn effeithio ar lawer o gydrannau eraill. Gall datblygu system sydd â chyplu isel ei gwneud yn fwy gwydn i ddylanwadau allanol.

Cyplydd Precision

Nodweddion Cyplu Mecanyddol

Mae cyplyddion yn cynnig manteision yn ogystal â chyfyngiadau. Nid yw cymalau wedi'u weldio neu gêr yn cymryd lle cyplyddion mecanyddol. Gall Cyplu Mecanyddol gynnwys y nodweddion canlynol.

  • Yn trosglwyddo pŵer

Mae cyplydd mecanyddol yn cysylltu'r siafft a yrrir gan y gyrrwr. Fel hyn, maent yn gweithredu fel cyswllt rhwng y siafft yrru a'r gyrrwr i drosglwyddo ynni.

  • Amddiffyn rhag Gorlwytho

Mae cyplyddion mecanyddol diogelwch gorlwytho yn cyfyngu ar faint o trorym y gellir ei drosglwyddo rhwng siafftiau. Trwy wneud hyn maent yn gwarchod y system gyrrwr a gyrru rhag gorlwytho a jamio.

  • Yn amsugno Camlinio

Nid yw'n fyd perffaith. Mae Rhannau Cynhyrchedig yn cael eu cynhyrchu gyda goddefiannau ar gyfer peirianneg. Nid yw'n hawdd cyflawni aliniad perffaith siafftiau yn y byd go iawn. Dyma pam nad yw allbwn weldio a siafftiau mewnbwn yn weithdrefn wych os nad yw siafftiau wedi'u halinio. Gall cyplyddion helpu i gywiro camlinio rhwng siafftiau.

  • Amsugno dirgryniadau a siociau

Gall llai o ddirgryniadau a siociau sy'n effeithio ar y modur neu'r injan gynyddu hirhoedledd yr injan. Yr arfer delfrydol yw defnyddio cyplu i leihau unrhyw drosglwyddiad o ddirgryniadau sy'n digwydd o siafft sy'n cael ei fewnbynnu i'r allbwn, ac i'r gwrthwyneb gan nad oes gan yr uniadau cyplu anhyblygedd.

Cyplu Hyblyg Torque Uchel
Cyplyddion Siafft Hyblyg Torque Uchel
Sero Cyplu adlach

Ar gyfer beth mae cyplyddion yn cael eu defnyddio?

 

Mae cyplyddion yn rhan angenrheidiol o unrhyw system trawsyrru pŵer mecanyddol. Fodd bynnag, mae llawer o ddylunwyr systemau yn eu trin fel caledwedd, ac nid ydynt yn cymryd yr amser i'w dewis yn iawn. Mae dewis y cyplydd gorau yn dibynnu ar ychydig o ffactorau, megis cost, amser segur, a faint o waith sydd ei angen i'w ddisodli. Mae rhai cyplyddion yn ddigon syml i'w dewis yn seiliedig ar eu perfformiad yn y gorffennol, ond efallai y bydd angen modelu a phrofi cyfrifiadurol cymhleth ar systemau mwy cymhleth.

Mae cyplydd yn cysylltu dwy siafft gyda'i gilydd, gan drosglwyddo pŵer rhyngddynt. Maent fel arfer yn barhaol neu dros dro, ac fe'u defnyddir i gysylltu siafftiau mewnbwn ac allbwn. Fe'u defnyddir hefyd i gysylltu dwy siafft hyd safonol. Defnyddir cyplyddion hefyd mewn offer peiriant i gysylltu siafft yr injan fewnbwn â siafft y blwch gêr.

Math arall o gyplu yw cyplydd fflans. Defnyddir y math hwn pan nad yw'r ddwy siafft yn cwrdd yn berffaith. Mae'r math hwn yn defnyddio llwyni rwber i amsugno siociau a dirgryniadau, ac fe'i defnyddir yn nodweddiadol mewn cymwysiadau dyletswydd canolig. Mae'n bwysig dewis y cyplydd cywir ar gyfer eich cais.

Cyplydd siafft yw'r math mwyaf cyffredin. Mae'n cynnwys dau neu fwy o doriadau helical sydd ar ongl ar un pen. Fe'i defnyddir yn nodweddiadol mewn cymwysiadau lle mae camlinio siafft yn broblemus. Mae'r cyplyddion hyn ar gael mewn dur di-staen ac alwminiwm.

Prif Mathau o Gyplyddion

Cyplyddion Anhyblyg VS Cyplyddion Hyblyg

Cyplu Anhyblyg Tsieina
Tsieina Cyplu Hyblyg

Mae dewis y cyplydd cywir yn hanfodol i sicrhau perfformiad gorau mewn cymwysiadau heriol. Mae dau brif fath o gyplyddion: cyplyddion anhyblyg ac cyplyddion hyblyg. Mae'r math a ddewisir yn dibynnu ar y cyflymder cylchdro uchaf a'r math o gamaliniad y bydd yn rhaid i'r system ei gynnwys. Fel arfer, bydd math hyblyg o gyplu yn cynnig perfformiad gwell nag un anhyblyg.

Yn nodweddiadol, defnyddir cyplyddion anhyblyg mewn cymwysiadau lle mae angen union aliniad siafft. Maent yn cynnig gwell perfformiad a llai o adlach. Maent hefyd yn rhatach i'w prynu na chyplyddion hyblyg. Maent hefyd yn darparu dibynadwyedd a diogelwch. Fodd bynnag, ni all cyplyddion anhyblyg amsugno llwythi sioc a gallant dreulio'n gynnar.

Gall cyplyddion hyblyg ddarparu ar gyfer rhywfaint o gamlinio cyfochrog. Gallant hefyd leihau dirgryniadau a sŵn. Maent hefyd yn diogelu Bearings a chydrannau siafft cylchdroi. Defnyddir mathau hyblyg hefyd mewn servos torque cymedrol ac offer pecynnu. Gallant drin llwyth sioc. Gallant leihau dirgryniadau, sy'n ymestyn oes offer.

Mae yna sawl math o gyplyddion anhyblyg. Prif fantais cyplyddion anhyblyg yw y gellir eu cynhyrchu am ychydig iawn o gost. Gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer sefydlu aliniad siafft. Fe'u defnyddir hefyd mewn gyrwyr fertigol. Gellir eu cynhyrchu o alwminiwm, a all leihau adlach. Fodd bynnag, nid dyma'r opsiwn mwyaf darbodus.

Gellir defnyddio cyplyddion hyblyg hefyd yn y diwydiant lled-ddargludyddion, offer pecynnu a servos torque cymedrol. Prif anfantais cyplyddion hyblyg yw nad ydynt yn cynnig yr un lefel o amddiffyniad â chyplyddion anhyblyg. Maent hefyd angen rhannau ychwanegol, sy'n ychwanegu at y gost.

Bydd y cyplydd cywir yn helpu i atal difrod i offer, Bearings, a chydrannau mewnol eraill. Gall hefyd helpu i leihau amser segur a chostau cynnal a chadw. Gall hefyd helpu i leihau llwyth sioc. Bydd hefyd yn helpu i drosglwyddo mudiant cylchdro mor effeithlon â phosibl. Gellir defnyddio cyplydd a ddewiswyd yn gywir mewn amrywiaeth eang o gymwysiadau. Bydd hefyd yn darparu cysylltiad diogel rhwng dwy siafft. Bydd hefyd yn darparu rhywfaint o symudiad terfynol. Bydd hefyd yn atal adlach, a all leihau dirgryniad a chaniatáu ar gyfer trosglwyddo mudiant cylchdro.

Mae HZPT yn wneuthurwr cyplydd trosglwyddo pŵer blaenllaw yn Tsieina. Gallwch ddod o hyd i gyplu rhataf Tsieina yma yn HZPT. Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb!